oikeudellista
asiantuntemusta
vaativissa tilanteissa.

Yli 30 vuotta sitten perustettu Asianajotoimisto Harry Träskbäck Oy palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa.

Toimintamme perustuu hyvään asiakaspalveluun ja asiakkaan kuuntelemiseen. Toimeksiantoa hoitaessamme toimimme tarvittaessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hoidamme toimeksiannot luottamuksellisesti ja mahdollisimman ripeästi.

rikosasiat

Toimimme rikosasioissa sekä syytetyn että asianomistajan avustajana oikeudenkäynnissä. Asianajajan hankkiminen voi olla tarpeen jo poliisin suorittaman esitutkinnan aikana. Olemme toimineet avustajina useissa vakavissa rikoksissa.

riita-asiat

Riita-asiat saattavat koskea esimerkiksi asunto- tai kiinteistökauppariitoja, työsuhteen päättämistä, kuluttajansuoja-asioita tai erilaisia vahingonkorvausasioita. Riita-asioissa asianajajan tehtävänä on neuvotella mahdollisesta sovinnollisesta ratkaisusta vastapuolen kanssa sekä tarvittaessa saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

perheoikeus

Hoidamme avioero-ositukset sekä lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Olemme toimineet avustajana myös muun muassa edunvalvonta- ja isyysasioissa. Lapsia koskevat asiat ovat toimistomme erityinen painopistealue.

Perintöoikeus

Laadimme perukirjoja, perinnönjakosopimuksia sekä testamentteja. Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä- ja jakajana.

ulkomaalaisasiat

Toimimme avustajana turvapaikka-asioissa, joissa avustajan tehtävään kuuluu avustaminen turvapaikkapuhuttelussa sekä hallinto-oikeudessa. Meillä on kokemusta myös muiden oleskelulupa-asioiden hoitamisesta.

muut asiat

Hoidamme useita hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä, kuten lasten huostaanottoja, mielenterveyslain mukaisia valituksia, maankäyttö- ja rakennusasioita, verovalituksia sekä erilaisia ympäristölupa-asioita.

Avun tarpeen kartoitus.

Soita meille, niin kartoitamme oikeudellisen avun tarpeenne.

Selvitämme onko asiakkaalla koti- tai muussa vakuutuksessaan oikeusturvaetu, joka korvaa asianajajan palkkion omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Ellei vakuutusta ole tai se ei sovellu kyseiseen asiaan, selvitämme onko asiakkaalla mahdollisuus saada yleistä oikeusapua, jolloin asianajajan palkkio maksetaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Kuulumme suomen asianajajaliittoon

harry träskbäck


Asianajaja, varatuomari

Ennen asianajajaksi ryhtymistä olen muun muuassa hoitanut tullissa verotusasioita, toiminut käräjätuomarin sijaisena ja lääninoikeudessa toimistopäällikkönä sekä tuomarin tehtävissä. Olen toiminut asianajajana yli 30 vuotta. Olen hoitanut muun muassa rikos- ja talousrikosasioita, asuntokauppa- ja työsuhderiitoja, tavaramerkki- ja toiminimiriitoja sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita. Minulla on kokemusta myös hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista, kuten ulkomaalais-, mielenterveys-, huostaanotto- ja veroasioista.

Anni-Leena träskbäck

(ent. mäki-valtari)
Asianajaja, varatuomari

Valmistumiseni jälkeen olen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa. Sen jälkeen olen työskennellyt esittelijänä Vaasan hallinto-oikeudessa sekä Vaasan hovioikeudessa, joissa sain kokemusta ympäristöasioiden sekä rikos- ja riita-asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta. Olen siirtynyt toimiston palvelukseen heinäkuussa 2011. Olen toiminut avustajana muun muassa useissa rikosoikeudenkäynneissä, lapsiin liittyvissä asioissa, kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa sekä ulkomaalaisasioissa. Toimin tällä hetkellä Vaasan asianajajayhdistyksen hallituksen jäsenenä ja koulutusvastaavana.

Pia pada


varatuomari

Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen Vaasan kaupungilla hoitaen kuluttaja- ja velkajärjestelyasioita. Olen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa ja varatuomarin arvonimi myönnettiin 2009. Tämän jälkeen olen toiminut maistraatissa useissa eri tehtävissä hoitaen kuluttajaoikeusasioita sekä julkisen notaarin, kaupanvahvistajan ja henkikirjoittajan tehtäviä. Siirryin asianajotoimiston palvelukseen keväällä 2017. Painopistealueitani ovat rikosoikeus, perhe- ja perintöoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppariidat sekä edunvalvonta-asiat.

LEENA TRÄSKBÄCK


TOIMISTOsihteeri

Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Olen vastannut toimiston arjen sujuvuudesta vuodesta 2012 lähtien.