JURIDISK SAKKUNNIGHET I KRÄVANDE SITUATIONER.

Advokatbyrå Harry Träskbäck Ab handhar med över 30 års erfarenhet olika juridiska ärenden. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentliga samfund.

Vår verksamhet baserar sig på god service och lyhördhet. Vid behov sköter vi uppdrag i samarbete med sakkunniga från andra branscher. Vi sköter ärenden konfidentiellt och utan dröjsmål.

Brottmål

Vi biträder såväl svaranden som målsäganden i brottmål. Ibland kan det vara bra att ha ett ombud redan vid förundersökningen. Vi har fungerat som ombud vid ett flertal allvarliga brott.

Tvistemål

Tvistemålen kan gälla till exempel hus- eller bostadstvister, upphörande av arbetsförhållande, ärenden gällande konsumentskydd eller skadeståndsärenden. Advokatens uppgift är att främja ett förlikningsavgörande eller vid behov tillställa tingsrätten en skriftlig stämningsansökan.

Familjerätt

Vi sköter avvittring vid äktenskapsskillnad och ärenden som hänför sig till barnets vårdnad, boende och umgängesrätten. Vi har biträtt som ombud i bland annat intressebevakningsärenden samt ärenden gällande fastställande av faderskap. Advokatbyrån har en specialinriktning på familjerätt, med tonvikt på barn.

Arvsrätt

Vi biträder i arvstvister, vi uppgör bouppteckningar, testamenten, arvskiftesinstrument och andra arvsrättsliga dokument. Vi verkar också såsom av rätten utsedd boutrednings- eller skiftesman.

Utlänningsärenden

Vi biträder som ombud i asylärenden, både vid asylsamtal och vid förvaltningsdomstolen. Vi har även erfarenhet av att sköta andra ärenden som hänför sig till uppehållstillstånd.

FÖRETAGSSANERINGAr OCH KONKURSER

Vi sköter uppdrag relaterade till företagssaneringar och konkurser. Vi erbjuder även tjänster för borgenärer för övervakandet av deras intressen i insolvensförfaranden. Som en del av insolvensförfaranden sköter vi även rättegångar i anslutning därtill, exempelvis återvinningstalan.

Andra ärenden

Vi sköter även andra ärenden vid förvaltningsdomstolen, som till exempel omhändertagande av barn, besvär enligt mentalvårdslagen, ärenden som gäller markanvändning och byggande, skattebesvär samt ärenden som gäller miljötillstånd.

KARTLÄGGNING AV HJÄLPBEHOVET.

Rings oss! Vi kartlägger dina behov tillsammans.

Vi utreder om kunden har en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring kan ingå i till exempel hemförsäkringen, fackföreningens försäkring eller i en lantgårdsförsäkring. Till försäkringen hör en självriskandel som vanligtvis bekostas av kunden. Rättshjälp kan dock under vissa förutsättningar beviljas för ersättning av rättsskyddsförsäkringens självrisk. Ifall det inte finns någon försäkring eller försäkringsvillkor inte är tillämpliga, utreder vi om kunden har möjlighet att få allmän rättshjälp. Om kunden har rätt till rättshjälp betalas advokatens arvode helt eller delvis ur statens medel.

Vi hör till finlands advokatförbund

harry träskbäck


Advokat, vicehäradshövding

Innan jag blev advokat har jag bland annat arbetat med beskattningsärenden vid tullen och som biträdande tingsdomare, avdelningschef och domare vid länsrätten. Jag har över trettio års erfarenhet som advokat. Jag har fungerat som ombud i bland annat brottmålsärenden och ärenden som gäller ekonomisk brottslighet, bostads- och arbetstvister, varumärkes- och firmatvister samt familje- och kvarlåtenskapsärenden. Jag har även erfarenhet av ärenden som handläggs vid förvaltningsdomstolen, som till exempel utlännings-, mental-, omhändertagnings- och beskattningsärenden.

Anni-Leena träskbäck


Advokat, vicehäradshövding

Efter utexamineringen från universitetet auskulterade jag vid Vasa tingsrätt (nuvarande Österbottens tingsrätt). Därefter har jag arbetat som föredragande vid Vasa förvaltningsdomstol och Vasa hovrätt. I domstolarna fick jag erfarenhet av att handlägga och avgöra miljöärenden samt brott och tvistemål. Jag har arbetat på advokatbyrån sedan juli 2011. Jag fungerar som ombud bland annat i brottmålsärenden, mål som gäller barn,​ ​fastighets- och bostadsköpärenden och utlänningsärenden. Jag biträder gärna i rättegångar. Jag är styrelsemedlem i Vasa Advokatförening och medlem i Finlands Advokatförbundets delekation.

Anna-Maria Sjöblom


Advokat, VICEHÄRADSHÖVDING

Efter utexamineringen från universitetet har jag arbetat som biträdande jurist på en advokatbyrå. Jag har auskulterat i Vasa, vid nuvarande Österbottens tingsrätt. Efter det har jag tjänstgjort inom domstolsväsendet i mer än 20 år; först som föredragande, tf. assessor och tf. hovrättsråd vid Vasa hovrätt. Därefter har jag arbetat som tingsdomare vid Österbottens tingsrätt i 12 år. Jag har en mångsidig erfarenhet av olika tviste- och brottmål samt insolvensärenden inom domstolsväsendet. Mina specialiseringsområden är konkurser, företagssaneringar, familje- och kvarlåtenskapsärenden.

LEENA TRÄSKBÄCK


advokatsekreterare, FM

Jag är till min utbildning filosofie magister. Jag ansvarar för de praktiska arrangemangen på byrån.