JURIDISK SAKKUNNIGHET I KRÄVANDE SITUATIONER.

Advokatbyrå Harry Träskbäck Ab handhar med över 30 års erfarenhet olika juridiska ärenden. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentliga samfund.

Vår verksamhet baserar sig på god service och lyhördhet. Vid behov sköter vi uppdrag i samarbete med sakkunniga från andra branscher. Vi sköter ärenden konfidentiellt och utan dröjsmål.

Brottmål

Vi biträder såväl svaranden som målsäganden i brottmål. Ibland kan det vara bra att ha ett ombud redan vid förundersökningen. Vi har fungerat som ombud vid ett flertal allvarliga brott.

Tvistemål

Tvistemålen kan gälla till exempel hus- eller bostadstvister, upphörande av arbetsförhållande, ärenden gällande konsumentskydd eller skadeståndsärenden. Advokatens uppgift är att främja ett förlikningsavgörande eller vid behov tillställa tingsrätten en skriftlig stämningsansökan.

Familjerätt

Vi sköter avvittring vid äktenskapsskillnad och ärenden som hänför sig till barnets vårdnad, boende och umgängesrätten. Vi har biträtt som ombud i bland annat intressebevakningsärenden samt ärenden gällande fastställande av faderskap. Advokatbyrån har en specialinriktning på familjerätt, med tonvikt på barn.

Arvsrätt

Vi biträder i arvstvister, vi uppgör bouppteckningar, testamenten, arvskiftesinstrument och andra arvsrättsliga dokument. Vi verkar också såsom av rätten utsedd boutrednings- eller skiftesman.

FÖRETAGSSANERINGAr OCH KONKURSER

Vi sköter uppdrag relaterade till företagssaneringar och konkurser. Vi erbjuder även tjänster för borgenärer för övervakandet av deras intressen i insolvensförfaranden. Som en del av insolvensförfaranden sköter vi även rättegångar i anslutning därtill, exempelvis återvinningstalan.

Andra ärenden

Vi sköter även andra ärenden vid förvaltningsdomstolen, som till exempel omhändertagande av barn, besvär enligt mentalvårdslagen, ärenden som gäller markanvändning och byggande, skattebesvär samt ärenden som gäller miljötillstånd.

KARTLÄGGNING AV HJÄLPBEHOVET.

Rings oss! Vi kartlägger dina behov tillsammans.

Vi utreder om kunden har en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring kan ingå i till exempel hemförsäkringen, fackföreningens försäkring eller i en lantgårdsförsäkring. Till försäkringen hör en självriskandel som vanligtvis bekostas av kunden. Rättshjälp kan dock under vissa förutsättningar beviljas för ersättning av rättsskyddsförsäkringens självrisk. Ifall det inte finns någon försäkring eller försäkringsvillkor inte är tillämpliga, utreder vi om kunden har möjlighet att få allmän rättshjälp. Om kunden har rätt till rättshjälp betalas advokatens arvode helt eller delvis ur statens medel.

Vi hör till finlands advokatförbund

Anni-Leena träskbäck


Advokat, vicehäradshövding

Efter utexamineringen från universitetet auskulterade jag vid Vasa tingsrätt (nuvarande Österbottenstingsrätt). Därefter har jag arbetat som föredragande vid Vasa förvaltningsdomstol och Vasa hovrätt. I domstolarna fick jag erfarenhet av att handlägga och avgöra miljöärenden samt brott och tvistemål. Jag har arbetat på advokatbyrån sedan juli 2011. Jag fungerar som ombud bland annat i brottmålsärenden, mål som gäller barn samt fastighets- och bostadsköpärenden. Jag biträder gärna i rättegångar. Jag är styrelsemedlem i Vasa Advokatförening och medlem i Finlands Advokatförbundets delegation.

Anna-Maria Sjöblom


Advokat, VICEHÄRADSHÖVDING

Efter utexamineringen från universitetet har jag arbetat som biträdande jurist på en advokatbyrå. Jag harauskulterat i Vasa, vid nuvarande Österbottens tingsrätt. Efter det har jag tjänstgjort inom domstolsväsendet i mer än 20 år; först som föredragande, tf. assessor och tf. hovrättsråd vid Vasa hovrätt. Därefter har jag arbetat som tingsdomare vid Österbottens tingsrätt i 12 år. Jag har en mångsidigerfarenhet av olika tviste- och brottmål samt insolvensärenden inom domstolsväsendet. Mina specialiseringsområden är konkurser samt familje- och kvarlåtenskapsärenden.

Timo Torkko


Advokat, vicehäradshövding

Efter utexaminering från universitetet startade jag min karriär som jurist med tviste- och brottmål på enadvokatbyrå. Jag har auskulterat vid Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus. Därefter arbetade jag som föredragande vid Vasa förvaltningsdomstol där jag handlade mest miljöärenden samt barnärenden. 2017-2018 deltog jag i civil krishantering i Kosovo som expert. Efter det har jag arbetat som föredragande, tf.assessor och tf. hovrättsråd vid Vasa hovrätt innan jag började arbeta som jurist. Jag har beviljats rätt att använda titeln domarutbildad. Jag jobbar också som deltidsjordbrukare.
Jag har mest erfarenhet på tviste- och brottmålsärenden.

Nina Nordman


advokatsekreterare, HuK

Jag har studerat vid Vasa universitet. Jag har över 15 års erfarenhet som översättare. Hösten 2022 började jag arbeta här som advokatsekreterare. Tidigare har jag jobbat länge som avdelningssekreterare och översättare på Vasa centralsjukhus. Här ser jag till att vardagen på kontoret rullar på och jag hjälper advokaterna med uppdragsrelaterade uppgifter.